Historia Oddziału Dolnośląskiego PTI

11 marca 1983 r. odbyło się spotkanie członków PTI i kandydatów na członków z terenu Wrocławia z vice-prezesami PTI. Podczas dyskusji nad planem działania PTI we Wrocławiu ujawniono potrzebę powstania koła. Okręg wrocławski liczył wówczas 45 członków PTI, skupionych głównie w Centrum Obliczeniowym i Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej, w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej, Zakładach ELWRO, w ZETO i w Akademii Rolniczej. Głównym celem działalności koła PTI miało być stworzenie warunków do integracji wrocławskiego środowiska informatyków, ukierunkowania ich współpracy na rozwój działalności naukowej o efektywne wykorzystywanie środków informatyki.

23 marca 1983 r. odbyło się we Wrocławiu kolejne spotkanie – tym razem było to zebranie członków PTI z okręgu wrocławskiego. Na zebraniu, poprowadzonym przez sekretarza generalnego Andrzeja Wiśniewskiego, postanowiono utworzyć koło PTI we Wrocławiu. W tajnym głosowaniu wybrano przyszły zarząd koła w składzie:

 • przewodniczący – Zygmunt Mazur
 • sekretarz – Stanisław Lepetow
 • członkowie – Zbigniew Huzar, Maciej Liśkiewicz i Jan Sztajer

Na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 14 kwietnia 1983 r. podjęto uchwałę o powołaniu do życia Koła PTI we Wrocławiu z siedzibą: pl. Grunwaldzki 9 (bud. D2, pok. 15), tel. 20-36-02. Na kolejnym posiedzeniu Zarządu Głównego w Warszawie – 23 czerwca 1983 r., przewodniczący Koła kol. Zygmunt Mazur przedstawił raport z dwumiesięcznej działalności Koła i plan organizowania we Wrocławiu comiesięcznych seminariów. Ponadto Zygmunt Mazur zgłosił swoją inicjatywę organizowania ogólnopolskiego konkursu PTI na najlepsze dyplomowe prace magisterskie z dziedziny informatyki i jej zastosowań. Projekt regulaminu konkursu Zygmunt Mazur przedstawił na posiedzeniu Zarządu Głównego 10 listopada, a 15 grudnia 1983 r. ZG zatwierdził regulamin konkursu, a na jego organizatora wyznaczył Koło PTI we Wrocławiu.

Pierwsze seminaria Koła we Wrocławiu:

 • Andrzej Blikle „Współczesne problemy w programowaniu systemów cyfrowych” (27.10.1983)
 • Antoni Kreczmar „Język programowania LOGLAN” (24.11.1983)
 • Jan Węglarz „Badania operacyjne w informatyce” (13.01.1984)
 • Zdzisław Pawlak „Pewne problemy sztucznej inteligencji” (23.02.1984)
 • Jarosław Deminet „Systemy wielomaszynowe oparte na mini- i mikrokomputerach” (29.03.1984)
 • Andrzej Grzywak „Zastosowania nowych generacji komputerów” (26.04.1984)
 • Romuald Marczyński „Wspołczesne tendencje architektury komputerów” (31.05.1984)
 • Władysław M. Turski „Rola specyfikacji w konstruowaniu programów” (29.10.1984)
 • Jacek Irlik „Prawne aspekty informatyki” (27.11.1984)
 • Antoni Mazurkiewicz „Sieci Petriego” (29.01.1985)
 • Stanisław Waligórski „Analiza porównawcza wybranych języków programowania” (26.02.1985)
 • Zygmunt Mazur „Rozproszone bazy danych” (26.03.1985)
 • Andrzej Blikle „Denotacyjna metoda specyfikacji oprogramowania – VDM” (04.1985)
 • Maciej Sysło „Złożoność obliczeniowa – możliwe i niemożliwe w informatyce” (28.05.1985)

W połowie lutego 1984 r. Koło PTI we Wrocławiu liczyło 82 członków: 33 pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni, 20 informatyków z uczelnianych ośrodków obliczeniowych, 4 studentów, 25 pracowników przedsiębiorstw państwowych. Członkowie Koła pracowali we Wrocławiu (69 osób), Opolu (12 osób) i Nysie (1 osoba). Oprócz seminariów interdyscyplinarnych i działalności związanej z konkursem prac magisterskich, koło prowadziło działalność badawczo-szkoleniową podejmowaną na zlecenie różnych instytucji. Już w lipcu tego samego roku Koło we Wrocławiu liczyło 107 członków.

24 października 1984 r. Koło PTI we Wrocławiu powołało klub mikrokomputerowy. Przewodniczącym został Jerzy Pisarski, a współorganizatorem był Robert Chyła. N tym samym posiedzeniu powstała Sekcja formalnych metod inżynierii oprogramowania. Organizatorami jej byli Andrzej Huzar i Ludwik Kuźniarz. Na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 15 listopada 1984 r. zatwierdzono regulamin pracy sekcji PTI – Klubu użytkowników minikomputerów SM. Koło PTI podjęło inicjatywę zorganizowania sekcji Klubu użytkowników minikomputerów SM, skupiającego przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw regionu wrocławskiego użytkujących minikomputery rodziny SM lub przygotowujących się do ich zakupu. Celem działalności klubu miała być wymiana doświadczeń, wzajemne przekazywanie informacji o sprzęcie i oprogramowaniu, pomoc techniczna itp.

Jesienią 1984 r. Koło PTI we Wrocławiu powołało międzyszkolny klub mikrokomputerowy dla młodzieży szkół średnich i podstawowych. Podstawowym celem klubu było zapoznanie młodzieży z informatyką i upowszechnienie mikrokomputera jako pomocy dydaktycznej do nauczania innych przedmiotów.

Oddział PTI we Wrocławiu

Na posiedzeniu Zarządu Głównego 18 kwietnia 1985 r. wpłynął wniosek kół PTI we Wrocławiu i w Opolu o powołanie oddziału PTI z siedzibą we Wrocławiu. Na kolejnym posiedzeniu – 20 czerwca 1985 r. podjęto uchwałę o powołaniu Oddziału PTI we Wrocławiu. Za siedzibę uznano miasto Wrocław, za teren działania następujące województwa: wrocławskie, opolskie, wałbrzyskie, jeleniogórskie i legnickie. Powołano także komitet organizacyjny Walnego Zgromadzenia Oddziału, który będzie pełni funkcję Zarządu Oddziału do czasu wyborów. W ten sposób powstał pierwszy w historii Oddział PTI. W dniu 17 grudnia 1985 r. odbyło się we Wrocławiu I Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiego Oddziału PTI. W zgromadzeniu uczestniczyło 93 członków zwyczajnych oraz przedstawiciele Zarządu Głównego.

Pierwszy Prezes PTI Władysław M. Turski z pierwszym Prezesem ODS PTI Zygmuntem Mazurem

lutym 1986 r. powołano przy Dolnośląskim Oddziale PTI Sekcję systemów z bazą wiedzy. Głównymi inicjatorami byli pracownicy Instytutu Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Głównym celem sekcji było inicjowanie i prowadzenie prac nad systemem z bazą wiedzy, popularyzowanie i organizowanie akcji odczytowo-szkoleniowej, ułatwianie dostępu do literatury i oprogramowania.

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 13 czerwca 1986 r. powzięto uchwałę o powołaniu Koła PTI w Lubinie. Zarząd Koła w składzie:

 • Przewodniczący – Ryszard Moroz
 • Sekretarz – Robert Starzyński
 • Członkowie Zarządu – Piotr Helwich, Barbara Pietras

Na tym samym posiedzeniu przedyskutowano sprawę organizacji regionalnego konkursu dla młodzieży szkolnej na najciekawszy program dydaktyczny.

24 kwietnia 1986 r. do życia powołano sekcję PTI – Klub użytkowników komputerów Riad. Animatorem sekcji został Józef Cybruk.

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału 26 września 1986 r. powołano dwa nowe koła:

Koło PTI nr 1 we Wrocławiu z zarządem w skłądzie:

 • Przewodnicząca – Maria Chałon
 • Sekretarz – Janusz Biernat
 • Członek zarządu – Wojciech Zamojski

Koło PTI nr 2 we Wrocławiu z zarządem w składzie:

 • Przewodniczący – Józef Ważny
 • Sekretarz – Bogumiła Ostrowska-Woźniak
 • Członek zarządu – Bożena Leszczyńska

30 października 1986 r. rozpoczął się konkurs na najlepszy program komputerowy zorganizowany z myślą o młodzieży szkolnej. Dla laureatów konkursu zorganizowano I Ogólnopolskie Warsztaty Komputerowe (2-11 lutego 1987), przy współudziale Kuratorium Oświaty i Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Więcej >>

W dniu II Walnego Zjazdu Delegatów PTI – 23 maja 1987 r. Oddział Dolnośląski liczył 313 członków.

II Warsztaty Komputerowe odbyły się w dniach 31 stycznia – 7 lutego 1988 r. we Wrocławiu. W warsztatach uczestniczyła młodzież z 31 ośrodków w Polsce.

III warsztaty Komputerowe dla młodzieży szkól średnich odbyły się w dniach 4-12 lutego 1989 r. W warsztatach uczestniczyły 34 osoby z 20 szkół w kraju.

W dniu 25 listopada 1989 r. zwołane zostało II Walne Zgromadzenie Oddziału.

W dniach 1-8 lutego 1990 r. odbyły się we Wrocławiu IV Warsztaty Komputerowe. W warsztatach uczestniczyło 49-ciu uczniów szkół średnich z Polski oraz goście z Czechosłowacji i Jugosławii.

W dniach 3-5 kwietnia 1990 r. odbyła się III Szkoła Systemy mikrokomputerowe w zarządzaniu gospodarką Pokrzywna’90. Organizatorami byli: Koło PTI w Opolu oraz Spółdzielnia Usług Informatycznych i Organizacyjnych Infopol.

21 i 22 czerwca 1990 r. w Opolu odbyły się targi sprzętu i oprogramowania komputerów INFOTARGI’90, których stroną merytoryczną zajmowało się Koło PTI w Opolu.

Członkowie ODS PTI podczas walnego zgromadzenia w 2011 r.